Academic Committee

Academic Committee of Nanjing University

Chairman: Zhang Yibin

Vice Chairman: Zhu Shining, Guo Zijian

Members (A-Z): Chen Jingming, Cheng Chongqing, Ding Fan, Shen Shuzhong, Shi Yong, Sun Jiang, Wu Peiheng, Xing Dingyu, Zhang Junfeng, Zhao Shuming, Zhou Xiaohong, Zhou Zhihua


Subcommittee of Science and Technology

Chairman: Lu Yanqing

Vice Chairman: Li Shuhua, Pan Bingcai

Members (A-Z): Chen Xi, Cheng Jianchun, Ding Mingde, Hu Xiumian, Jiang Qing, Jiang Tian, Li Ming, Luo Xiaolong, Sun Zhiwei, Wang Huabing, Wang Xianyan, Zhang Weihua, Zhao Kun, Zhong Sheng


Subcommittee of Humanities and Social Sciences

Chairman: Yang Zhong

Vice Chairman: Zhang Bowei, Li Xindan

Members (A-Z): An Tongliang, Chen Donghua, Chen Jihong, He Chengzhou, He Ning, Hu Axiang, Hu Yiqing, Lyu Xiaobo, Song Xiao, Wang Xia, Wu Jianhua, Zhai Xuewei, Zhang Jianjun, Zhu Feng