Former Presidents

s

Name

President & Secretariate

Tenure

Sanjiang Normal School

Miu Quansun

Chen Sanli

1902

1902

Liangjiang Normal School

Li Ruiqing

1905-1911

Nanjing Higher Normal School

Jiang Qian

1914-1919

National Southeast University

Guo Bingwen

1919-1925

National Central University

Zhang Naiyan

Zhu Jiaye

Li Siguang

Luo Jialun

Gu Mengyu

Chiang Kai-shek

Gu Yuxiu

Wu Youxun

Zhou Hongjing

1927-1930

1930-1931

1932

1932-1941

1941-1943

1943-1944

1944-1945

1945-1947

1948-1949

University of Nanking

John Calvin Ferguson

George Arthur Stuart

Arthur John Bowen

Chen Yuguang

Li Fangxun

1888-1896

1896-1907

1907-1927

1927-1951

1951-1952

National Nanjing University

Liang Xi

1949-1951

Nanjing University

Pan Shu

Sun Shuping

Chen Yiren

Guo Yingqiu

Kuang Yaming

Peng Chong

Fang Min

Wang Yong

Zhou Lin

Kuang Yaming

Guo Lingzhi

Zhang De

Qu Qinyue

Lu Yurong

Chen Yi

Jiang Shusheng

Han Xingchen

Hong Yinxing

Chen Jun

Zhang Yibin

Lyu Jian

Hu Jinbo

1951-1957

1953-1955

1955-1957

1957-1963

1963-1966

1966-1968

1968-1970

1970-1975

1975-1978

1978-1982

1982-1984

1982-1984

1984-1997

1986-1989

1996-1997

1997-2006

1990-2003

2003-2014

2006-2018

2014-2018

2018-2023

2018-2022