Acknowledgement

ACKNOWLEDGEMENTS

We are deeply grateful for the unwavering support and contributions received from a multitude of departments, colleges, schools, and the dedicated members of Nanjing Universitys faculty, students, and alumni community. Their enthusiastic engagement has played a pivotal role in the construction and maintenance of the university’s English website. It is through their support and tireless efforts that the English website will continue to serve as a bridge connecting Nanjing University with the global community.


Special Thanks:

Student Volunteers (A-Z):

An Haomin, An Kang, Cao Jiaying, Gao Yuhan, Gu Yunjian, Chen Siying, Chen Zhiyi, Cheng Xinyu, Dai Nuoyi, Feng Yikang, Fu Heng, Gao Renfei, Guo Lanlan, Guo Siqi, Han Zixuan, Jiang Changhong, Jiang Huiyuan, Jin Yue, Kong Fanzhe, Lei Yulin, Li Jiahao, Li Ye, Liang Yu, Lin Boyu, Lin Chunmei, Lin Lin, Lin Qianyi, Liu Bin, Liu Guangpei, Liu Min, Lu Wei, Peng Zechen, Ping Xuan, Qin Shirui, Qiu Tong, Shao Yihang, Shen Feifei, Shi Xueru, Song Jiaxin, Song Xinze, Sun Ao, Tan Jiarui, Tao Junhan, Tu Tianyu, Wang Chaozheng, Wang Rubai, Wang Shuang, Wang Yizhe, Wang Yujing, Wang Zhike, Wu Mingfei, Xia Yiyang, Xia Siyu, Xie Jiahang, Xie Tianyan, Xiong Changjiang, Xu Boyang, Xu Tianyi, Yang Yakun, Yin Yixin, Yu Piaoyun, Yu Qiwei, Zeng Anming, Zeng Kexuan, Zhang Guoyao, Zhang Jiawen, Zhang Wenxin, Zhang Yule, Zhao Bingqi, Zhao Haiwen, Zhong Zhouyao, Zhou Gujun, Zhou Jingxin, Zhou Meiyan, Zhu Fangshu, Zhu Yuntao


Faculty, Staff and Alumni:

Ding Yanren, Wang Shouren


(A-Z)

Chen Xing, Ge Feng, Guo Ankang, He Yao, He Xiaoqing, Luo Zhan, Shao Yihang, She Zhijun, Shi Liang, Sun Xiaochun, Wang Yaonan, Wu Zhizhong, Zuo Zhuoren