• Chinese Language and Literature (School of Liberal Arts)

  Chinese Language and Literature

    

  Programs and Professors

    

  Ancient Chinese Literature  

   

  Major Studies: Literature of Tang and Song Dynasties; Literature of Han Dynasty; Chinese Lexicology; Literature of Ming and Qing Dynasties; Literature of Wei Jin Dynasties; History of Ancient Chinese Prose; Literature of Qin and Han Dynasties; Studies of Chinese Poetry; Studies of Chinese Verses

  Major professors: Mo Lifeng; Zhang Bowei; Zhang Hongsheng; Xu Jie; Gong Bendong; Xu Xingwu; Miao Huaiming

    

  Contemporary Chinese Literature

    

  Major Studies: Local Literature of the 20th Century; Literary Thoughts in the Second Half of the 20th Century; Literary Thoughts during the Wusi Movement; Literature during the Culture Revolution Period; Literary Thoughts of Contemporary China; Studies of Literary Media; Studies of Overseas Chinese Literature

  Major Professors: Ding Fan; Wang Binbin; Shen Weiwei; Huang Fayou; Liu Jun; Wu Jun; Zhang Guangmang.

    

  Ancient Chinese Documentation

    

  Major Studies: Documentation of Classic Chinese Literature; Classic Chinese Literature and Chinese Culture

  Professors: Cheng Zhangcan; Cao Hong; Wu Xiucheng

    

  Chinese Language

    

  Major Studies: Studies of Modern Chinese; History of Chinese Lexicology; History of Chinese Phonology; History of Chinese Linguistics

  Major Professors: Shen Yang; Zhang Yulai; Ma Qinghua

    

  Linguistics and Applied Linguistics 

    

  Major Studies: Sociolinguistics

  Major Professors: Xu Daming; Gu Qian

    

  Studies of Aesthetics

    

  Major Studies: Formalist Aesthetics; Literary Theories; Aesthetic Theories; Studies of Western Aesthetics and Culture; Studies of Marxist Aesthetics; Aesthetic Anthropology; History of Chinese Literary Thoughts

  Major Professors: Zhao Xianzhang; Zhou Xian; Gao Xiaokang; Zhou Qun; Wang Zhenglong

    

  Contrastive Literature and World Literature

    

  Major Studies: Relations of Chinese and World Literature; Russian Literature

  Major Professors: Yu Bin; Dong Xiao

    

  Contact

    

  She Hui

  Tel: 86-25-89683321

  E-mail: zwxms@nju.edu.cn


 • Drama, Film & Television Studies (School of Liberal Arts)

  Drama and Film Studies 

    

  Nanjing University’s discipline of drama and film studies is a first-level discipline authorized to confer doctoral degrees. It is a homebase for drama, film & television research with significant influence both at home and abroad. The doctorate program of Theater and Chinese Traditional Opera under this discipline enjoys a long history and is academically the strongest of all programs of the same discipline within China. With eight doctoral advisors, it has the first-rate faculty and academic achievements in China and enjoys a good academic reputation abroad.


  Recent years have witnessed a blossom in film and television studies, drawing on more and more research forces and generating greater and greater academic influence. Over the years, the program has undertaken major national, provincial and ministrarial research subjects. The abundant research grants provide superior research conditions for post-doctoral and other researchers. The program also boasts its rich library resources and other research facilities. It has an enjoyable academic atmosphere.  Name of discipline: Drama and Film Studies


  Main research areas: history of Chinese traditional operas, Chinese modern and contemporary drama, film history and theories, film theories and criticism, study of media art, drama aesthetics, theory of drama, stagecraft evolution of modern Chinese drama, theory and practice of teleplays.


  Doctoral   supervisors: Fu Jin, Hu Xingliang, Zhou Anhua, Lu Wei, Ma Junshan, lv Xiaoping, Xie Yufeng.


  Contact


  She Hui

  Tel:   +86-25-89683321

  Email:   zwxms@nju.edu.cn


  (A post-doctoral applicant should first get in touch with the supervisor and then, prior to mid-May or mid-November, submit CV and copies of representative papers by registered mail for a qualification review. Formal application materials can be sent after the applicant passes the review. Address: Mail box 638, Xianlin Campus of Nanjing University, 163 Xianlin Road, Nanjing, Jiangsu Province, 210023   

  Addressee: Post-doctoral Research Station of the School of Liberal Arts)

 • Chinese History (School of History)

  Ancient Chinese History

    

  Major Studies:History of Culture and Society of Qin Dynasty; History of Song and Yuan Dynasties; History of Ming and Qing Dynasties (Local History of Jiangsu Province ); History of Relations between China and Neighboring Countries; Management of Ancient Documentation; Geological History


  Major Professors: Fan Jinmin; Yan Shian; Hu Axiang; Liu Yingsheng; Fan Yuzhou; Li Changxian; Xia Weizhong; Hua Tao; Xu Sumin


  Contemporary Chinese History


  Major Studies: the Taiping Movement and History of late Qing Dynasty; History of the Republic of China; Economic History of Contemporary China; Contemporary Intellectual History of China; Studies of the Contemporary Taiwan Area


  Major Professors: Chen Qianping; Zhu Qingbao; Zhang Hailin; Hu Cheng; Li Liangyu; Zhang Sheng; Shen Xiaoyun; Ma Junya; Zhu Baoqin; Li Yu; Dong Guoqiang; Chen Yunqian


  Contact 

    

  Wang Min

  Tel: 86-25-83597150

  E-mail: wangmin@nju.edu.cn


 • World History (School of History)

  World History


  Major studies: World History of Middle Ages; History of European Countries; History of Europe; Contemporary History of Europe and the United States; Economic History of Europe and the United States; Contrastive Modernization


  Major Professors: Chen Xiaolv; Shen Han; Chen Zhongdan; Chen Zuzhou; Ren Donglai; Liu Jinyuan; Yu Wenjie

    

  Specialized History (History of World Relations) & World Relations


  Major Studies: Foreign Relations of the United States and the History of Cold War; Contemporary World Issues; Relations of Asia Pacific Countries; History of China’s Foreign Relations; Globalization and World Relations; Theories of World Relations


  Major Professors: Hong Yousheng; Ji Qiufeng; Cai Jiahe; Shi Bin


  Contact 

    

  Wang Min

  Tel: 86-25-83597150

  E-mail:wangmin@nju.edu.cn

 • Archeology and Museology (School of History)

  Archeology and Museology


  Major Studies: Prehistoric Archeology and Cultural Anthropology; Chinese Archeology; Studies of Cultural Relics; Specialized Archeology; Studies of Cultural Relics


  Major Professors: Shui Tao; Huang Jianqiu; Liu Xinglin; Zhang Xuefeng; He Yunxiang; Yang Xiu; Zhou Xiaolu


  Contact

    

  Wangmin

  Tel: 86-25-83597150

  E-mail: wangmin@nju.edu.cn • Political Science (School of Government)

  Political Science


  Major Studies: Political Science Theories, Chinese Government and Politics, International Politics, Political Sociology, History and Building of the Chinese Communist Party


  Major Professors: Li Bin; Li Lifeng; Lv Xiaobo; Wang Jianhua; Wang Mingsheng; Wang Yunjun; Xiao Tangbiao; Zhang Yongtao; Zhang Fengyang


  Website for School of Government 

    

  Contact 


  Zhang Bing

  Tel: 86-25-89680757

  E-mail: ytzhang@nju.edu.cn


 • Public Administration (School of Government)

  Public Administration (School of Government)


  Major Studies: Administrative Management, Social Security, Social Medicine and Public Health Administration, Land Resources Administration, Education Economy and Administration, Social Risk and Public Crisis Administration


  Major Professors: Xi Fang; Gu Hai; Huang Jianrong; Huang Xianjin; Kong Fanbin; Lin Mingang; Mao Rong; Pang Shaotang; Pu Lijie; Tong Xing; Wang Xia; Wang Yunlai; Wei Shu; Yan Qiang; Yu Xiulan; Zhang Hongxia; Zhang Kangzhi; Zhou Pei; Zhou Shenglu; Zhou Yinkang; Zhu Guoyun


  Contact 


  Zhang Bing

  Tel: 86-25-89680757

  E-mail: ytzhang@nju.edu.cn

  Website for School of Government


 • Philosophy (Department of Philosophy and Religion)

  Philosophy 


  Programs and Professors


  Maxist Philosophy


  Major Studies: Textology of Marxist Philosophy; Contemporary Marxist Philosophy in Foreign Countries; Fundamentals of Marxist Philosophy; History of Marxism in China; Studies of Contemporary Chinese Politics and Philosophy; Studies of Contemporary Social Development Theories; History of Marxist Philosophy; Marxism in Foreign Countries; Methodology of Economic Philosophy; Marxist Social Philosophy; Contemporary Marxist Philosophy in Foreign Countries; Marxist Social Theories in Foreign Countries; Studies of Marxism in Western Countries


  Major Professors: Zhang Yibin; Yao Rungao; Tang Zhengdong; Liu Huaiyu; Yao Shunliang; Hu Daping


  Chinese Philosophy


  Major studies: Studies of Chinese Buddhism; Studies of Confucianism; Studies of History and Philosophy of Buddhism; Studies of Taoism; Studies of Neo-Confucianism; Studies of Modern Chinese Philosophy; Studies of the Philosophical Thoughts of Book of Changes; Philosophy of Qin Dynasty; Studies of Buddhist Ethics; Classic Literature and Culture


  Major Professors: Lai Yongsheng; Hong Xiuping; Li Guisheng; Wang Yueqing

    

  Foreign Philosophy


  Major Studies: Western Political Philosophy; Western Philosophy of Law; Western Applied Ethics; Studies of British and American Philosophy; Western Moral Philosophy; Western Philosophy of Mind; European Medieval Philosophy; the German Classical Philosophy; Phenomenology; Studies of Postmodernist Schools of Thoughts; the Contemporary German Philosophy


  Major Professors: Gu Su; Chen Yajun; Zhang Rong; Wang Heng; Dai Hui

    

  The Study of Logic


  Major Studies: Modern Logic and the Philosophy of Logic; Scientific Logic and Dialectical Logic; Application of Logic; Logic of Decision and Action; Inductive Logic and Scientific Logic; Technologies for Thought Analysis; Logic and Management; History of Domestic and Foreign Thoughts of Logic


  Major Professors: Zhang Jianjun; Pan Tianqun; Wang Kexi


  Ethics


  Major Studies: Marxist Moral Ethics; Contemporary Development of Chinese Moral Ethics; Application of Ethics and Social Development; Fundamentals of Ethics; Traditional Chinese Ethics and Moral Philosophy; the Theory and Practice of Morality; Religion and Ethics


  Major Professors: Guo Guangyin; Yang Ming

    

  Religious Studies


  Major Studies: Studies of Ancient Chinese Religion and Philosophy (Including Folk Religion); Taoism and Buddhism; Religion and Philosophy; Studies of Jewish Thoughts; Studies of Judaism; Studies of Christianity; Taoism and Traditional Chinese Culture; Western Religion; Religion and Society; Chinese Buddhism; Studies of the Relations Among Confucianism, Buddhism and Taoism; Buddhism and Arts; Studies of Religious Architectures


  Major Professors: Xu Xiaoyue; Xu Xin; Sun Yiping; Yang Weizhong; Wu Weishan

    

  Scientific and Technological Philosophy


  Major Studies:Scientific Epistemology; the View of Nature (including Environmental Ethics); Scientific Technology and Society(STS) (including Scientific Ethics); Empirical Study of Scientific Philosophy; Scientific and Culture; the Comparative Study of Chinese and Western Scientific Thoughts; Systematic Scientific Principles and the Philosophical Studies on it; the Studied on History of Scientific Thoughts


  Major Professors: Xiao Ling; Cai Zhong; Li Shuhua

    

  Oriental Philosophy and Religion


  Major Studies: the Studies on Eastern Asian Confucianism; the Comparative Studies of Chinese and Indian Buddhism; the Studies on the Relations among Confucianism, Buddhism and Taoism; Eastern Asian Confucianism and Chinese Philosophy and Religion; the Studies on Eastern Asian Tao Chia and Taoism; the Studies on Chinese and Indian Buddhism; the Studies on Jewish Thoughts; the Studies on Jewish Cultural History; the Studies on Eastern Asian Confucianism; the Studies on Eastern Asian Taoism


  Major Professors: Hong Xiuping; Xu Xiaoyue; Xu Xin; Li Chenggui; Sun Yiping


  Contact


  Wu Yufang

  Tel: 86-25-89683662

  E-mail: zhexue@nju.edu.cn • Marxist Theory (Department of Philosophy)

  Marxist Theory


  In the decade to come, our post-doctoral research station will focus on the study of contemporary Marxist thoughts in foreign countries, the studies on fundamental Marxist texts, the development history of Marxism, the localization of Marxism in China, the fundamental theoretical system of Marxism. Among all the studies, we give special emphasis on the studies of MEGA2, the Latest Development on Contemporary Capitalism, the Studies on Contemporary Radical Schools of Thoughts, the Studies on Japanese Marxist Thoughts, the Studies on Contemporary Ideologies, and the Studies on Scientific Development.


  Major Professors: Zhan Yibing, Yao Shunliang, Yao Rungao, Hu Daping, Tang Zhengdong, Liu Huaiyu, Zhang Liang


  Welcome to Join Us!


  Contact


  Wu Yufang

  Tel: 86-25-89683662

  E-mail: zhexue@nju.edu.cn • Applied Economics (School of Business)

  Applied Economics


  Major Studies: Studies on Economic Development of the Yangtze River Delta; Studies on Corporate Strategies and Industrial Investment; Studies on the Financial and Capital Market; Studies on Transnational Corporations and International Finance; Studies on Regional Innovation and Economic Development under the Condition of Open Economy; Studies on World Economy and International Trading; Labor Economics; Economics of Service; Econometrics; Studies on Entrepreneurial Theory and Innovation


  Major Professors: Hong Yinxing; Liu Zhibiao; Fan Conglai; Shen Kunrong; Liang Dongli; Liu Dong; Gao Bo; Gu Jiang; An Tongliang; Zheng Jianghuai; Ge Yang; Yang De Cai; Xia Haiyong; Liu Houjun; Zhang Erzhen; Zhao Shudong; Liang Qi; Yu Jianping; Huang Fanhua; Pei Ping; Zhang Dixin; Du Yabin


  Contact


  Han Jian

  Tel: 86-25-83621132

  Email: hanj@nju.edu.cn


 • Theoretical Economics (School of Business)

  Theoretical Economics 


  Programs and Professors


  Major studies


  Studies on operation and development of the socialist economy, Studies on corporate economy and industrial economy, Studies on currency, finance and capital market, Microeconomic studies, Macroeconomic studies, Studies on economic development of China, Studies on world economy, Studies on academic history of economy   


  Professors: Hong Yinxing, Liu Zhibiao, Fan Conglai, Shen Kunrong, Liang Dongli, Liu Dong, Gao Bo, Gu Jiang, An Tongliang, Zheng Jianghuai, Ge Yang, Yang Decai, Xia Haiyong, Liu Houjun, Zhang Erzhen, Zhao Shudong, Liang Qi, Yu Jinping, HuangFanhua, Pei Ping, Zhang Dixin, Du Yabin


  For more faculty profiles, refer to the website of School of Business, Nanjing University


  Contact


  Han Jian

  Tel: 86-25-83616269

  Email: hanj@nju.edu.cn


 • Business Administration (School of Business )

  Business Administration   Programs and Professors


  Major Studies: Business Administration


  Professors: Zhao Shuming, Shi Jianjun, Chen Chuanming, Yang Zhong, Mao Ning, Liu Hong, Yang Dongtao, Yang Xiongsheng, Li Xinhe, Wang Yuetang, Feng Qiaogen, Chen Donghua, Liu Chunlin, Chen Zhibin, Zhang Zhengtang, Jia Liangding


  Contact


  Xu Xiaolin

  Tel: 86-25-83621292

  Email: xuxl@nju.edu.cn


 • Pharmacy (School of Life Sciences)

  Pharmacy 


  Subjects and Professors


  Pharmacology

    

  Main research areas: Immunopharmacology, endocrine pharmacology, neuropharmacology, and so on

  Professors: Xu Qiang, Hua Zichun, Zeng Ke, Hou Yayi, Shen Pingping (immune system); Zhang Chenyu (endocrine system), Wang Jianjun (nervous system)

    

  Pharmaceutical chemistry

    

  Main research areas: natural pharmaceutical chemistry, drug design and pharmaceutical synthetic chemistry, etc.

  Professors: Tan Renxiang, Jiao Qingcai, etc. (natural pharmaceutical chemistry); Yang Jie (drug design); Zhu Hailiang (pharmaceutical synthesis chemistry).

    

  Pharmaceutics

    

  Main research areas include sustained/controlled-release and targeting drug delivery, Chinese materia medica preparation, drug delivery systems and new biological materials, etc. 

  Professors: Hu Yiqiao (sustained/controlled-release and targeting drug delivery), Kong Lingdong (Chinese materia medica preparation), Zhang Junfeng (drug delivery systems), Li Genxi (biological material)

    

  Contact

    

  Postdoctoral Station Management Teacher: Liu Jingjie

  Telephone: +86-25-83592506

  Email: jingjie@nju.edu.cn.


 • Biology (School of Life Sciences)

  Biology


  Subjects and Professors


  Biochemistry and Molecular Biology

  Faculty: Hu Yiqiao, Shen Pingping, Hua Zichun, Li Genxi, Yang Jie, Zhang Chenyu, Zhao Quan, Zhang Junfeng

    

  Botany

  Faculty: Tian Dacheng, Jiao Qingcai, Tan Renxiang, Tian Xingjun, Chen Jianqun, Yang Yonghua, Zhu Hailiang, Kong Lingdong, Lubomir Sokolov, Lu Shan, Zhao Jin

    

  Ecology

  Faculty: Qin Pei, Li Jianlong, An Shuqing, Sun Shucun, etc.

    

  Physiology

  Faculty: Hou Yayi, Wang Jianjun, Xu Qiang, Han Xiaodong, Luo Lan, Zeng Ke, etc.

    

  Genetics

  Faculty: Gao Xiang, etc.

    

  Zoology

  Faculty: Chen Junyuan, etc.


  Contact


  Liu Jingjie

  Tel: 86-25-83592506

  Email: jingjie@nju.edu.cn.


 • Ecology (School of Life Sciences)

  Ecology


  Subjects and Professors


  Wetland Ecology and Ecological Engineering   


  Faculty: An Shuqing, Zhu Hailiang, etc.


  Forest Ecology and Biodiversity   


  Faculty: Tian Xingjun, Sun Shucun  


  Molecular Ecology and Evolutionary Biology   


  Faculty: ChenJianqun, Liu Changhong, etc.  


  Landscape Ecology and Global Change   


  Faculty: Li Jianlong, Ju Weimin, etc.  


  Contact


  Liu Jingjie

  Tel: 86-25-83592506

  Email: jingjie@nju.edu.cn.


 • Information and Communication Engineering (School of Electronic Science and Engineering)

  Information and Communication Engineering


  Subjects and Professors

      

  Signal and Information Processing


  Faculty: Ben De (academician), Yu Wenzhen, Wang Yuanqing, Zhang Xinggan, Du Sidan, Qiu Xiaojun, Liu Xiaojun, Zhang Dong

   

  Communication and Information System


  Faculty: Zhang Naitong (academician), Yu Quan (academician), Ji Xiaoyong, Feng Yijun, Wu Ruixin, Yan Feng, Zhu Guanghao

    

  Biomedical engineering, integrated circuits


  Faculty: Liu Hongxing, Ge Yun, Li Li, Pan Hongbing

    

  Contact


  Wang Tiehai

  Tel: +86-25-83596644

  E-mail: thwang@nju.edu.cn


 • Electronic Science and Technology (School of Electronic Science and Engineering)

  Electronic Science and Technology 


  Subjects and Professors


  Microel-Electronics and Solid State Electronics, Physical Electronics


  Faculty: Zheng Youdou (academician), Chen Kunji, Gao Minglun, Zhang Rong, Shi Yi, Gu Shulin, Xu Jun, Chen Peng, Xu Ling, Han Ping, Lu Hai, Yan Feng, Ju Xin, Chen Dunjun, Chen Tongsheng, etc.

    

  Radio Physics, Electromagnetic Field and Microwave Technology


  Faculty: Wu Peiheng (academician), Chen Jian, Xu Weiwei, Feng Yijun, Wu Ruixin, Jin Biaobing, Kang Lin, Zhang Mingxue, Gu Zhaozhan, etc.

    

  Circuits and systems, signal and information processing, communications and information systems, biomedical engineering


  Faculty: Du Sidan, Zhang Xinggan, Liu Hongxing, Wang Yuanqing, Chen Qimei, Zhang Guangyi (academician), Ben De (academician), Jin Lin, Ping Lihao, Yu Wenzhen, etc.

    

  Optical Communication Engineering and Technology


  Faculty: Zhang Xuping, etc.


  Contact


  Wang Tiehai

  Tel: +86-25-83596644

  E-mail: thwang@nju.edu.cn .


 • Physics (Department of Physics)

  Physics


  Subjects and Professors


  Theoretical Physics


  Faculty: Gong Changde (academician), Xing Dingyu (academician)

  Xiong Shijie, Li Jianxin, Wang Bogen, Wang Qianghua, Jin Guojun, Zhang Ruoyun etc.

    

  Condensed Matter Physics


  Faculty: Min Naiben (academician), Du Youwei (academician), Zhu Shining (academician), Wang Yening (academician), Feng Duan (Academician)

  Zhu Yongyuan, Liu Zhiguo, Wang Mu, Liu Junming, Wang Zhenlin, Wu Xinglong, Zhang Weiyi, Peng Ruwen, Song Hai, Wu Xiaoshan, Lv Xiaomei, Yang Shaoguang, Zhong Wei, Tang Shaolong, Yin Jiang, Song Hai, Yu Tao, Yu Yang, Ding Haifeng, Wu Di, Zou Zhigang, Zhang Fengming, Xiao Min, Gu Min, Huang Runsheng, etc.

    

  Acoustics


  Faculty: Zhang Shuyi, Cheng Jianchun, Chen Weizhong, Wang Xinlong, Qiu Xiaojun, Liu Xiaozhou, Zhang Dong, Liu Xiaojun, Shen Yong, Wu Haodong

    

  Particle Physics and Nuclear Physics


  Faculty: Ren Zhongzhou, Zong Hongshi, Chen Shenjian, etc.

    

  Optics


  Faculty: Wang Huitian, Wang Zhenlin, Ding Jianping, Zhou Jin, Xiao Min, Zhu Shining (academician), etc.

    

  Atomic and Molecular Physics


  Faculty: Xiao Min, Wan Jianguo, etc.

    

  Biophysics and soft condensed matter physics


  Faculty: Wang Wei, Ma Yuqiang, Liu Feng, Wang Jun, etc.


  Contact


  Cui Lan

  Tel: +86-25-83594682

  Email: cuilan@nju.edu.cn.


 • Foreign Language and Literature (School of Foreign Studies)

  Foreign Language and Literature 


  Subjects and Professors

   

  English Language and Literature


  Major studies: American literature and culture, British literature, Translation Studies, Theoretical Linguistics

  Professors: Liu Haiping, Zhu Gang, Yang Jincai, Jiang Ningkang, Cheng Aimin, Wang Shouren, He Chengzhou, Ke Ping, Chen Xinren, Zhang Ren

    

  Foreign Linguistics and Applied Linguistics


  Major studies: English Applied Linguistics, German Linguistics

  Professors: Ding Yanren, Wang Haixiao, Kong Deming


  French language and literature

      

  Major studies: Translation Studies, Semiotics, French literature

  Professors: Xu Jun, Zhang Xinmu, Liu Chengfu

    

  Russian language and literature


  Major studies: Russian literature and rhetoric

  Professors: Wang Jiaxing

    

  Contact


  Du Linjia

  Tel: +86-25-83593224

  Email: dulj@nju.edu.cn


 • Library, Information and Archive Management (School of Information Management)

  Library, Information and Archive Management 


  Subjects and Professors


  Library Science


  Major Studies: Studies on basic theory and management of library, Studies on bibliography, Documentation retrieval and utilization, Studies on construction and services of information resources, Digital library technology, Electronic information and network retrieval, Studies on information consulting, Reading culture and cultural communication, Studies on Chinese ancient literature

  Faculty: Ye Jiyuan, Zheng Jianming, Chen Li

    

  Information Science


  Major studies: Studies on theories and methods of information science, Studies on competitive intelligence, Automatic retrieval of information, Information system engineering, Economic and trade information management, E-commerce

  Computer image processing and pattern recognition, Information service and information assurance, Multimedia information retrieval, Information resources management, Information collection and utilization, Retrieval and analysis of network information resources, Evaluation of social science studies    

  Faculty: Shen Guchao, Sun Jianjun, Su Xinning, Zhu Qinghua, Zhu xuefang, Hua Weina, Yuan Qinjian, Wu Yishan

    

  Editing and publishing


  Major Studies: Studies on editing and publishing theories, Studies on editing and publishing practices, digitalization of editing and publishing, Studies on foreign language editing and publishing, and Studies on the history of editing and publishing

  Faculty: Zhang Zhiqiang

    

  Information resources management


  Major studies: Studies on information economics, information resource planning, network information resources management

  Faculty: Sun Jianjun, Zheng Jianming, Zhu Xuefang


  Contact


  Yu Ting 

  Tel: +86-25-83597291 • Astronomy (Department of Astronomy)

  Astronomy 

     

  Subjects and Professors

    

   Astrophysics


  Faculty: Fang Cheng (academician), Su Dingqiang (academician), Ding Mingde, Dai Zigao, Chen Yang, Li Xiangdong, Gu Qiusheng, Huang Yongfeng, Chen Pengfei, Wang Xiangyu

    

  Astrometry and celestial mechanics


  Faculty: Sun Yisui (academician), Zhou Jilin, Zhu Zi


  Contact


  Song Chenhui

  Tel: 86-25-83592884

  Email: chsong@nju.edu.cn.


 • Mathematics (Department of Mathematics)

  Mathematics 


  Subjects and Professors


  Basic mathematics     


  Faculty: Qin Hourong, Sun Zhiwei, Ding Nanqing, Shi Weixue, Huang Chaoyong, Zhu Xiaosheng, Liao Liangwen


  Applied mathematics     


  Faculty: Cheng Chongqing, You Jiangong, Yin Huicheng, Dai Xiongping


  Information and computational mathematics     


  Faculty: He Bingsheng, Wu Xinyuan Qiu Jianxian, Wu Haijun, Zhang Qiang, Deng Weibing, Huang Zhenyu


  Operations Research and Control     


  Faculty: Chen Yaojun


  Contact


  Xu Lingling

  Tel: +86-25-83593301

  Email: ndmaths@nju.edu.cn.


 • Sociology (School of Social and Behavioral Sciences)

  Sociology 


  Subjects and Professors


  Sociology        


  Main research areas: Sociological theories, Social development, Studies on China's society and culture, Social psychology, Social issues, Economic sociology, Urban sociology, Studies on the only child, Methods of social studies, Network of relationships among Chinese people, Studies on social policies, Social Anthropology, Sociology of population

  Faculty: Song Linfei, Zhou Xiaohong, Zhang Hongyan, Feng Xiaotian, Zhai Xuewei, Fan Ke, Chen Youhua, Peng Huamin, Zhu li

    

  Contact


  Geng Liuna

  Tel: +86-25-83593907 Ext. 1304

  Email: gengliuna@nju.edu.cn • Basic Medicine (Medical School)

  Basic Medicine (Medical School)


  Faculty and research areas


  Gao Qian 

  Metabolism and aging

  Han Xiaodong

  Reproductive biology, stem cell biology

  Hou Yayi

  Cellular and Molecular Immunology

  Li Erguang

  Microbiology and pharmacy

  Wang Yaping   

  Medical genetics, clinical genomic medicine

  Wu Zhiwei

  Molecular virology, immunology of infection

  Zhang Weiyun   

  Natural medicine and immune modulation, diseases and immunological injuries

  Li Chaojun

  Cell biology

  Li Kuanyu

  Iron metabolism and mitochondrial diseases

  Wei Jiwu

  Tumor biotherapy

  Chen Huijun   

  Metal elements and disease

  Xing Zheng

  Molecular virology and immunology

  Cao Wangsen

  Macromolecule modification and gene regulation of infection and inflammation 

  Zhu Yawen

  Clinical anatomy

    

  Contact


  Peng Yiling

  Tel: +86-25-83686451

  E-mail: ylpeng@nju.edu.cn.


 • Clinical Medicine (School of Medicine)

  Clinical Medicine 


  Internal medicine


  Main research areas: Nephrology, Endocrine diseases, Digestive system diseases, Respiratory Diseases, Blood diseases, Cardiovascular disease, Rheumatism, Infectious diseases

  Faculty: Chen Huijun, Gao Qian, Hou Yayi, Li Chaojun, Li Kuanyu, Ouyang Jian, Sun Lingyun, Wang Yaping, Wu Zhiwei, Wu Chao, Xing Zheng, Xu Biao, Yu Chenggong, Zhang Deping, Zhang Miao, Zhang Weiyun, Zhao Wei, Zhou Yihua, Zou Xiaoping, Zhu Dalong

    

  Surgery


  Main research areas: Urology, General Surgery, Cardiothoracic surgery, Neurosurgery, Bone surgery, Plastic surgery, Dermatology and Venereology

  Faculty: Dai Yutian, Ding Yitao, Han Xiaodong, Liu Changjian, Qiu Yong, Sun Xizhao,Tan Qian, Wu Yafu

    

  Pediatrics


  Main research areas: Child audiology, Diagnosis and treatment of pediatric kidney disease, Studies on viral infectious diseases in pediatrics

  Faculty: Fang Ruping, Jin Yu

    

  Neurology


  Main research areas: Cerebrovascular diseases, Neurodegenerative diseases

  Faculty: Cao Wangsen, Xu Yun, Zhang Yingdong

    

  Psychiatry and Mental Health


  Main research areas: Stress and depression, Psychopharmacology

  Faculty: Xie Shiping, Zhang Ning

    

  Medical imaging and nuclear medicine


  Main research areas: Basic and clinical research of magnetic resonance and multidetector CT, MRI assessment of TCM treatment for cerebral infarction and cirrhosis

  Faculty: Zhou Zhengyang, Zhu Bin

    

  Obstetrics and Gynecology


  Main research areas: Perinatal medicine, reproductive medicine and eugenics, Studies on embryo engineering and transgenic animals

  Faculty: Hu Yali, Cui Hengmi

    

  Ophthalmology


  Main research areas: clinical study on cataract, glaucoma, and refractive error

  Faculty: Li Yizhuang

    

  Oncology


  Main research areas: Biological study on cells of tumor, Targeting and individualized medicine treatment for cancers, Studies on traditional Chinese medicine for anti-tumor, Targeted gene therapy and immunotherapy for tumors

  Faculty: Li Erguang, Liu Baorui, Wei Jiwu


  Anaesthesiology


  Main research area: Dysfunction of important organs and its protection during perioperative period, Transduction and adjustment of acute and chronic pain in spinal level pain signal

  Faculty: Ma Zhengliang

    

  Clinical Science of Stomatology


  Main research area: Treatment of tumors inoral and maxillofacial region, Mechanism research on diabetes and caries, Oral implantology and biomedical composite, Treatment in oral and maxillofacial surgery, Research on the number, functions and outer management of T cells of patients with oral lichen planus

  Faculty: Hu Qingang, Ge Jiuyu, Sun Weibin, Tang Enyi, Wang Wenmei

    

  Contact 


  Peng Yiling

  Tel: +86-25-83686451

  E-mail:  ylpeng@nju.edu.cn


 • Architecture (School of Architecture and Urban Planning)

  Architecture 


  Subjects and Professors


  Design and Theories of Architecture


  Faculty: Zhao Chen, Wang Junyang


  Design and Theories of Cities


  Faculty: Ding Wowo, Feng Jinlong, Wang Hongyang, Zhou Ling, Lu Andong


  Research and Planning of Cities


  Faculty: Zhang Jingxiang, Zhu Xigang, Zhen Feng


  Architectural Technology and Public Security in Cities


  Faculty: Zhai Guofang, Qin Menghao, Luo Xiaolong


  Digital Architecture and New Urban Technology


  Faculty: Xu Jiangang, Ji Guohua, Fu Xiao  


    

  Contact 


  Yuan Yuan

  Tel: +86-25-83593020

  E-mail: arch@nju.edu.cn

  For more information visit the website


 • Software Engineering (Department of Computer Science and Engineering)

  Software Engineering


  Theories about Complex Software and Automatic Methods


  Faculty: Li Xuandong, Luo Bin, Wang Linzhang, Chen Zhenyu


  Decentralized Software and Domain Engineering


  Faculty: Chen Daoxu, Zhao Jinxi, Zheng Tao, Zhao Zhihong


  Software Credibility Technology and Process Management


  Faculty: Xu Baowen, Gu Qing, Xu Feng, Hu Hao


  Network Configuration Software and Service Engineering


  Faculty: Ma Xiaoxing, Xu Chang, Qian Zhuzhong, Bei Jia

    

  Contact 


  Zhang Shan

  Tel: +86-25-89682767

  Email: zycs@nju.edu.cn

    

  (To apply for the post-doctoral position, you should submit copies of your CV and representative theses to the post-doctoral station by registered mail after you have contacted a faculty member. Formal application should be submitted after the first trial. Post address: Zhang Shan, Department of Computer Science and Engineering, 163 Xianlin Road, Nanjing, Jiangsu 210023)


 • Computer Science and Engineering (Department of Computer Science and Engineering)

  Computer Science and Engineering


  Computer Software and Theories


  Faculty: Sun Zhongxiu (academician), Xie Li, Chen Daoxu, Lv Jian, Xu Baowen, Chen Guihai, Song Fangmin, Huang Hao, Li Xuandong, Mao Bing, Lu Shanglu, Zhao Jinxi, Zhao Jianhua, Zeng Qingkai


  Computer Application and Technology


  Faculty: Zhou Zhihua, Pan Jingui, Chen Jiajun, Sun Zhengxing, Xie Junyuan, Dou Wanchun, Gao Yang, Wu Gangshan

    

  Contact 


  Zhan Shan

  Tel: +86-25-89682767

  Email: zycs@nju.edu.cn


 • Environmental Sciences and Engineering (School of the Environment)

  Environmental Sciences and Engineering 


  Subjects and Professors


  Environmental Materials Project


  Faculty: Zhang Quanxing (academician), Li Aimin, Pan Bingcai, Long Chao


  Pollution Control Project


  Faculty: Ren Hongqiang, Zhai Jianping, Chen Zezhi, Li Zhengkui


  Environmental Chemistry


  Faculty: Sun Cheng, Zhu Dongqiang, Yu Hongxia, Gao Shixiang, Ma Qiying, Zheng Shourong, Xue Zhaoyi, Zhang Xiaowei, Wang Zunyao, Yang Xi, Xian Qiming


  Environmental Biology


  Faculty: Yang Liuyan, Cheng Shupei, Ji Rong, Xiao Lin


  Environment Planning and Management


  Faculty: Zuo Yuhui, Zhu Xiaodong, Qian Yu, Wang Qingeng


  Watershed Control and Management


  Faculty: Bi Jun, Zhang Youkuan, Qian Xin, Zhang Wanchang

    

  Contact 


  Shen Xuan

  Tel: +86-25-89680567

  Email:shenxuan@nju.edu.cn


 • Chemistry (School of Chemistry and Chemical Engineering)

  Chemistry 


  Inorganic Chemistry


  Faculty: You Xiaozeng (academician), Meng Qingjin, Zhi Zhiming, Guo Zijian, Sun Weiyin, Wang Zhilin, Zheng Limin, Xiao Shoujun, Chen Xuetai, Bai Junfeng, Zuo Jinglin, Xue Ziling, Zheng Hegen, Yan Hong, Lu Qingyi, Lu Yi, Shen Zhen, Zheng Hegen, Du Hongbin


  Analytical Chemistry


  Faculty: Chen Hongyuan (academician), Bi Shuping, Ju Yexian, Xia Xinghua, Zhu Junjie, Yu Junsheng, Zhang Jianrong, Zhao Jianwei, Liu Zhen, Xu Jingjuan, Xu Danke, Lian Hongzhen


  Organic Chemistry


  Faculty: Hu Hongwen (academician), Pan Yi, Lu Guoyuan, Li Jianxin, Huang Zhizhen, Zhu Chengjian, Wang Leyong, Zhang Yan, Cheng Yixiang, Yao Zhujun


  Physical Chemistry


  Faculty: Jiang Yuansheng (academician), Chen Yi (academician), Li Shuhua, Shen Jianyi, Fan Yining, Zhu Jianhua, Hu Zheng, Hou Wenhua, Ding Weiping, Guo Rong, Zhang Zhibing, Dong Lin, Du Xuezhong, Ji Weijie, Xie Daiqian, Zhang Aimin, Chen Zhaoxu, Ma Jing, Wang Ying, Du Xuezhong, Wu Youting


  Polymer Chemistry and Physics


  Faculty: Chen Rongshi (academician), Xue Qi, Shen Jian, Chen Qingmin, Lu Yun, Jiang Xiqun, Hu Wenbing, Zhu Jin, Chen Dongzhong, Jia Xudong

    

  Contact 


  Ye Lei

  Tel: +86-25-83593747

  Email: yelei@nju.edu.cn


 • Management Sciences and Engineering (School of Management and Engineering)

  Management Sciences and Engineering 


  Main research area: Analysis of the complexity of social economic system and computational management, Logistics Engineering, financial management and engineering, service operation and benefit management, project management, operation management, logistics and supply chain management, game analysis on economics and management

  Faculty: Sheng Zhaohan, Li Xindan, Zhou Jing, Zhang Xuoping, Zhou Xianzhong, Shen Houcai, Xiao Tiaojun, Zhu Qinghua

    

  Contact


  Tao Lili

  Tel: +86-25-83597501

  Email: taolili@nju.edu.cn


 • Law (School of Law)

  Law


  Main research areas: Economic Law, Theory of Commercial Law, theory of Civil Law, Comparative Economic Law, Economic Legislation and Judicature, Department Economic Law, Economic Criminal Law, Comparative Company Law, Economic Law Culture, History of Economic Law, Theories of Economic Law and Economic Rights, Legal Economics, Foreign-Related Economic Law, Law of Real Property, Economic Administrative Law

  Faculty: Zhang Chun, Sun Guoxiang, Li Yougen, Zhang Renshan, Yang Chunfu, Xiao Bing, Zhou Anping, Wang Taigao, Jin Jian, Di Xiaohua, Hu Xiaohong, Ye Jinqiang, Fan Jian, Shao Jiandong, Wu Jianbin

    

  Contact


  Yang Wei

  Tel & fax: +86-25-83686448

  Email: yangwei@nju.edu.cn


 • Geological Engineering and Information Technology (School of Earth Sciences and Engineering)

  Geological Engineering and Information Technology 


  Mineral prospection and exploration


  Main research areas: uranium geology, isotope geology, nuclear waste disposal and application of mineral resources

  Faculty: Chen Peirong, Ling Hongfei


  Earth Detection and Information Technology


  Main research areas: computer simulation of geological process, applied geophysics

  Faculty: Xu Shijin, Zhou Huiqun, Yin Lin, Lu Xiancai, Yin Hongwei


  Geology Engineering


  Main research areas: Environmental engineering geology, technology and methods of geology engineering

  Faculty: Shi Bin, Yan Changhong, Li Xiaozhao, Chen Zhengzhou, Wang Baojun

    

  Contact 


  Mao Yuqian

  Tel: +86-25-89680717

  Email: earthrs@nju.edu.cn


 • Geology (Department of Earth Sciences)

  Geology


  Mineralogy, Petrology, Mineral Deposit Geology


  Faculty: Wang Dezi (academician), Xu Xisheng, Wang Xiang, Yu Jinhai, Yue Jiansheng, Lin Chunming, Chen Xiaoming, Xie Zhiding (Petrology), Wang Rucheng (Mineralogy), Gu Lianxing, Hua Renmin, Jiang Shaosong, Xu Zhaowen, Lu Jianjun, Hu Wenxuan, Ni Pei, Jiang Yaohui


  Geochemistry


  Faculty: Chen Jun, Ma Dongsheng, Hu Kai, Ji Junfeng, Yao Suping


  Paleontology and Stratigraphy


  Faculty: Yang Xiangning, Feng Hongzhen, Liu Jiarun, Li Xianghui


  Tectonic Geology


  Faculty: Guo Lingzhi (academician), Xu Zhiqin (academician), Shu Liangshu, Wang Liangshu, Zhang Qinglong, Jia Dong, Li Cheng, Yang Zhenyu, Zhang Yueqiao, Zhu Wenbin, Xu Mingjie


  Hydrology and Water Resource


  Faculty: Xue Yuqun (Academician), Wu Jichun, Zhu Guorong, Zhou Qiyou, Wu Jianfeng, Ruan Xiaohong


  Engineering Geology


  Faculty: Shi Bin, Yan Changhong, Li Xiaozhao, Chen Zhengzhou


  Mineral prospection and exploration


  Faculty: Chen Peirong, Ling Hongfei


  Earth Detection and Information Technology


  Faculty: Xu Shijin, Zhou Huiqun, Yin Lin, Lu Xiancai, Yin Hongwei

    

  Contact 


  Mao Yuqian

  Tel: +86-25-89680717

  Email: earthrs@nju.edu.cn


 • Geography (School of Geographic and Oceanographic Sciences)

  Geography


  Physical Geography


  Faculty: Wang Ying (academician), Zhao Qiguo (academician), Gao Shu, Lu Huayu, Hou Shugui, Pu Lijie, Wang Yaping, Xu Youpeng, Pan Shaoming, Zhou Yinkang, Zou Xinqing, Wang Lachun, Zhou Shenglu, Zhang Zhenke, Wu Niman, Gao Chao, Ge Chendong


  Human Geography


  Faculty: Zhang Jie, Huang Xianjin, Zhang Jingxiang, Zhen Feng, Xu Jiangang, Zong Yueguang, Zhu Xigang, Wu Xiaogen, Zhai Guofang, Zhang Jinhe


  Cartography and GIS


  Faculty: Chen Jingming, Gong Peng, Li Manchun, Feng Xuezhi, Jiang Hong, Tian Qingjiu, Tan Zhihao, Ju Weimin, Ke Changqing


  Quaternary Geology


  Faculty: Zhu Cheng, Lu Huayu, Hou Shugui


  Marine Geology


  Faculty: Wang Ying, Gao Shu, Hou Shugui, Zou Xinqing, Pan Shaoming, Zhang Zhenke, Wang Yaping

    

    

  Contact 


  Hu Zhiyan

  Tel: +86-25-83592686

  Email:hzy@nju.edu.cn


 • Atmospheric Sciences (School of Atmospheric Sciences)

  Atmospheric Sciences 


  Meteorology


  Main research areas: atmospheric dynamics, meso-scale weather dynamics, geophysical fluid dynamics, climate dynamics, numerical prediction and numerical simulation, atmospheric circulation, climate variability and climate prediction, meteorological data assimilation

  Faculty: Wu Rongsheng, Fu Congbin, Tan Zhemin, Yang Xiuqun, Zhang Yaocun, Wang Yuan, Chen Xing, Jiang Jing, Fang Juan, Ren Xuejuan


  Climate System and Climate Changes


  Main research areas: air-sea interaction, ocean circulation and ocean dynamics, land-air interaction, Influence of human activities, Changes in climate system change and its simulation, changes in ancient climate, regional influences of global changes, climate-environment interaction

  Faculty: Yang Xiuqun, Zhang Yaocun, Chen Xing, Jiang Jing, Wang Tijian, Ren Xuejuan


  Atmospheric Physics and Environment


  Main research areas: Atmospheric Physics, radar meteorology, atmospheric sounding theories, atmospheric remote sensing, atmospheric environment

  Faculty: Wang Tijian


  Contact


  Wang Huan

  Tel: +86-25-83593084

  Email: wangh@nju.edu.cn